Mijn Praktijk BV Eola, gevestigd in Stombeeksesteenweg 49 , 1800 Vilvoorde is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Strombeeksesteenweg 49

1800 Vilvoorde

02/268 68 19

Info@eola.be

www.eola.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn Praktijk verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Mijn Praktijk verwerkt je persoonsgegevens voor volgende doelen:

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Mijn Praktijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor ze werden verzameld (cfr infra). Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn bestaat (verpleegdossier, getuigschriften …) worden zolang bijgehouden als de wet voorschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mijn Praktijk verkoopt je gegevens niet aan derden, en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Mijn Praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inkijken, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Mijn Praktijk, en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegeven waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of naar een – door jou genoemde – organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar info@eola.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan vragen we je om een kopie van je identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Maak – ter bescherming van je privacy –  in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met cijfers, letters en tekens onderaan de achterkant van je identiteitskaart), kaartnummer en rijksregisternummer zwart. We reageren binnen 30 dagen op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mijn praktijk neemt de bescherming van je gegevens serieus, en neemt passende maatregelen om  misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zoals, maar niet beperkt tot: het gebruik van sterke wachtwoorden, geëncrypteerde dataopslag, gehomologeerde verpleegsoftware, en een beveiligd archief. Als je het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@eola.be